Nabór na stanowisko Prezesa Szpitala Powiatowego w Gryfinie

Prezes Szpitala Powiatowego w Gryfinie

Opis Stanowiska:

kierowanie jednostką szpitalną w zakresie realizacji świadczeń medycznych

nadzorowaniu nad realizacją umowy z NFZ oraz wykonania bieżących celów strategicznych i operacyjnych

nadzoru realizacji świadczeń komercyjnych

planowanie, organizowanie i nadzór personelu jednostki w tym efektywności i realizacji zadań

pozyskiwanie kontraktów NFZ

zabezpieczenie i optymalizacja zasobów ludzkich koniecznych do prawidłowej realizacji świadczeń medycznych

określenie kierunku dalszego rozwoju szpitala

kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy

kierowanie jednostką w zakresie realizacji świadczeń medycznych

budowanie dobrych relacji z pacjentami

Od kandydatów na stanowisko oczekujemy:

spełnienia wymogów określonych w art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.), tj. może nim być osoba, która:

posiada wykształcenie wyższe,

posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika,

posiada co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy,

nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie.

Dalsze wymagania:

preferowane wykształcenie ekonomiczne i/lub prawo

doświadczenie w przygotowaniu i wdrażaniu planów strategicznych i operacyjnych oraz budżetów spółek prawa handlowego

umiejętność strategicznego myślenia

umiejętność komunikacji z pacjentem

zdolności negocjacyjne i organizatorskie

co najmniej trzyletni staż pracy w jednostce ochrony zdrowia świadczącej usługi dla NFZ

znajomości przepisów Ustawy o działalności leczniczej

odpowiedzialności, dokładności, dyspozycyjności, wysokiej kultury osobistej

umiejętności radzenia sobie w sytuacjach: stresujących, pod presją czasu i terminów

umiejętność motywowania pracowników

Osobie spełniającej wymagania oferujemy:

atrakcyjne i stabilne warunki zatrudnienia

możliwość rozwoju zawodowego w środowisku pracy

ciekawą i samodzielną pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku

Oferty powinny zawierać następujące dokumenty:

List motywacyjny + CV kandydata

dokumenty stwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowanego stanowiska objętego konkursem,

zaświadczenia lub inne dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy na stanowiskach kierowniczych.

inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,

Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych

Oświadczenie o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska Członka Zarządu w spółkach prawa handlowego przez kandydata.

koncepcję rozwoju Szpitala.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie ofert w terminie 7 dni od daty opublikowanie ogłoszenia o konkursie na adres: administracja@domlekarski.pl i dopisanie do odpowiedzi następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dom Lekarski S.A. w procesie rekrutacji na niniejsze stanowisko.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami

Informacja  o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Dom Lekarski S.A, ul. Rydla 37 70-783 Szczecin.

Z administratorem danych można kontaktować się:

pod adresem korespondencyjnym: ul. Bagienna 6, 70-772 Szczecin;

pod adresem poczty elektronicznej: administracja@domlekarski.pl; 

w sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iod@domlekarski.pl.

II. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe:

1. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przekazanych w CV i innych dokumentach.  Podstawą przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

2. w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów lub wykonania obowiązków (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

III. Okres przechowywania danych

1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji będą przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia niniejszej  rekrutacji.

2. W zakresie wskazanym w pkt II.2 Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa.

IV. Prawa osób, których dane dotyczą

1. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.

2. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

3. W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych.

V. Odbiorcy danych.

1. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym administratorom.

2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

3. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu administratora w celu świadczenia usług  teleinformatycznych lub utrzymanie systemów informatycznych.

VI. Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, daty urodzenia, miejsca zamieszkania, wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest warunkiem wzięcia udziału procesie rekrutacyjnym. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.

VII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Informujemy, że Administrator nie będzie  podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany, a dane nie będą podlegały  profilowaniu.

VIII. Wycofania zgody

1. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

2. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

3. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać na adresy wskazane w pkt I.

VIII Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli Pani/Pan uzna, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2.