Prawa i obowiązki pacjenta

Prawa i obowiązki pacjenta

(w oparciu o Regulamin porządkowy Szpitala Powiatowego w Gryfinie)

 

1. Każdy pacjent otrzyma świadczenia medyczne w Zakładzie zgodnie ze swoimi uprawnieniami wynikającymi z odrębnych przepisów.

2. Kryterium określającym sposób, zakres i czas ich udzielania jest aktualny stan wiedzy medycznej i potrzeby zdrowotne pacjenta.

3. Pacjent ma prawo uzyskać rzetelnie i sumiennie świadczenia diagnostyczne, lecznicze i rehabilitacyjne udzielane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe zgodnie z nakazami etyki.

4. Pacjent ma prawo do opieki medycznej we właściwym miejscu, w warunkach gwarantujących poszanowanie jego godności osobistej, własnych przekonań religijnych i zasad moralnych.

5. Pacjent ma prawo do uzyskania informacji o swoim stanie zdrowia.

6. Pacjent ma prawo w trakcie leczenia szpitalnego znać nazwisko lekarza prowadzącego jego terapię.

 

Pacjent ma prawo:

1) uczestniczyć w świadomym podejmowaniu podstawowych decyzji medycznych dotyczących jego zdrowia,

2) uzyskiwać wyczerpującą, prostą i zrozumiałą informację na temat potencjalnego ryzyka i spodziewanych korzyści, a także możliwości zastosowania innego postępowania medycznego oraz skutkach w przypadku odmowy zastosowania proponowanego postępowania medycznego,

3) podejmować decyzje co do zastosowania konkretnego postępowania diagnostycznego, leczniczego i rehabilitacyjnego,

4) wyrazić zgodę lub odmówić jej wyrażenia na udział w badaniach naukowych i zajęciach dydaktycznych.

 

Pacjent ma prawo do korzystania z:

1) opieki rodziny lub bliskich osób. Prawo takie nie może być realizowane, jeżeli obecność rodziny może zakłócić udzielanie świadczeń medycznych, spokój innego pacjenta lub innych ważnych powodów ustalonych przez kierownika Zakładu.

2) opieki duszpasterskiej.

 

Pacjent ma prawo do umożliwienia mu:

1) kontaktu osobistego, telefonicznego, korespondencyjnego w trakcie pobytu w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej; Koszty realizacji tych uprawnień nie mogą obciążać Zakładu,

2) troskliwej i aktywnej opieki w stanie terminalnym, łagodzenia do końca objawów choroby i cierpienia oraz zapewnienia mu godnych warunków umierania.

 

Pacjent ma obowiązek przestrzegać regulaminu porządkowego szpitala.

Pacjent na terenie szpitala, a w szczególności w oddziałach szpitalnych jest zobowiązany do zachowania ciszy.

 

1.Pacjent obowiązany jest przebywać w swojej sali na oddziale oraz w pomieszczeniach przeznaczonych dla ogółu pacjentów.

2.Pacjent, który nie jest na zabiegu lub konsultacji medycznej, w czasie obchodów i wizyt lekarskich obowiązany jest przebywać w swoim łóżku.

3.Każde oddalenie poza oddział, na którym pacjent jest leczony (np. odwiedzenie pacjentów na innych oddziałach), wymaga poinformowania pielęgniarki, położnej lub lekarza z podaniem czasu nieobecności.

 

Pacjent winien bezwzględnie przestrzegać zaleceń personelu dotyczących poruszania się po obiektach szpitala, rozkładu dnia oraz zasad higieniczno-sanitarnych i bezpieczeństwa przeciw pożarowego.

Pacjent jest współodpowiedzialny za zachowanie odwiedzających go osób, a w szczególności za stosowanie jednorazowej odzieży ochronnej.

Pacjent odpowiada materialnie za wszelkie szkody powstałe z jego winy.

Pacjent zobowiązany jest przestrzegać kultury i higieny osobistej.

Pacjentowi bezwzględnie zabrania się:

-wnoszenia na teren szpitala i spożywania napojów alkoholowych oraz środków odurzających,

-palenia na terenie szpitala wyrobów tytoniowych,

-uprawiania gier hazardowych,

-żądania od personelu szpitalnego usług osobistych nie związanych z leczeniem i pielęgnacją,

-leżenia w łóżku w cywilnej odzieży i obuwiu, siadania na łóżkach innych pacjentów, chodzenia bez dostatecznego ubrania wierzchniego,

-używania innych leków niż te, które zalecił lekarz leczący w szpitalu,

-samowolnego korzystania z aparatów i urządzeń leczniczych.

 

1.Pacjent leczony w szpitalu zobowiązany jest przekazać swoją odzież i obuwie na przechowanie do magazynu ubrań szpitala natomiast przedmioty wartościowe w tym pieniądze winien oddać do depozytu szpitala za pośrednictwem pielęgniarki Izby Przyjęć w obecności lekarza dyżurnego Izby Przyjęć.

2.Za przedmioty zatrzymane przez pacjenta w sali chorych i zaginione a także za przedmioty wartościowe pozostawione w magazynie ubrań, szpital nie ponosi odpowiedzialności.

Skierowanie do szpitala

Pacjent może zostać przyjęty do Szpitala w trybie nagłym (poród, wypadek) lub planowym.

Pacjent przyjmowany w trybie planowanym (zabieg operacyjny, diagnostyka, leczenie) powinien posiadać przy sobie skierowanie do Szpitala i dowód osobisty.

Przyjęcie w trybie nagłym (poród, wypadek) odbywa się bez skierowania, ewentualnie ze skierowaniem z pomocy doraźnej.

Osoby nie posiadające uprawnień do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych mogą skorzystać ze świadczeń medycznych odpłatnie, zgodnie z obowiązującym cennikiem Szpitalnym.

Pacjent przyjęty do Szpitala, powinien posiadać:

  • ręcznik
  • przybory toaletowe
  • piżamę, szlafrok
  • pantofle
  • sztućce i kubek